ciganskeOtvaranje “Karmički dugovi “ u ciganskim kartama predstavlja kombinacije karata koje otkrivaju sve negativne uticaje prouzrokovane karmičkim dugom. U ovom otvaranju karte se ređaju na sledeći način: Prva karta otkriva tajne i skrivene uticaje. Ona se postavlja u vrhu levog ugla. Druga karta se postavlja pored prve karte, odnosi se na razlog dugoročnih negativnih posledica i događaja. Treća karta se postavlja pored druge karte i simblično oslikava sva iskušenja i gubitke sa kojima se pitač susreće. Četvrta karta se postavlja ispod treće karte i otkriva razlog finansijskih gubitaka i problema. Peta karta se postavlja ispod četvrte karte i odnosi se na razloge porodičnih nesuglasica. Šesta karta se postavlja u redu ispred pete karte i otkriva stečena iskustva kroz negativne događaje. Sedma karta se postavlja ispred šeste karte i predstavlja predodređene događaje u pitačevom životu. Osma karta se postavlja iznad sedme karte i otkriva uticaje prijatelja u pitačevom životu.